Rộng x Sâu x Cao143 x 204 x 143.74 cm
Đặt đệm137 x 191
Màu sắcTrắng
Rộng x Sâu x Cao200 x 218 x 163 cm
Đặt đệm195 x 205
Màu sắcTrắng
Rộng x Sâu x Cao106 x 206 x 142 cm
Đặt đệm100 x 192
Màu sắcTrắng
Rộng x Sâu x Cao152 x 48 x 92 cm
Màu sắcXám xanh
Rộng x Sâu x Cao97 x 48 x 137 cm
Màu sắcXám xanh
Rộng x Sâu x Cao97 x 48 x 137 cm
Màu sắcTrắng
Rộng x Sâu x Cao86 x 48 x 92 cm
Màu sắcTrắng